صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره سوم
صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را | شماره اول | خرداد ماه 1399
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره دوم