طراحی استوری موفقیت در آزمون استخدامی فراگیر
طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهرستان گراش
طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه
طراحی استوری پایگاه انتخاب رشته کنکور