کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه شهر گراش   

 نام پروژه : طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه شهر گراش

 توضیحات : این استوری به درخواست کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه شهرستان گراش جهت برگزاری کارگاه های تابستانه برای دانش آموزان طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : تیر ماه 1400