طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه
طراحی اینفوگرافیک گزارش کارگروه های استانی
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی
طراحی اینفوگرافیک جشنواره حرکت