صفحه ‌آرایی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی

 نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی 

 توضیحات : این ویژه نامه به درخواست دانشگاه فرهنگیان استان تهران به منظور طرح دوشنبه های قرانی در سبک روزنامه ای طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : این دیزاین

 تاریخ : دی ماه 1399