صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه علمی آموزشی مهبانگ | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه  چراغ خرد | شماره هفتم | تیر ماه 1400
صفحه آرایی و طراحی ویژه نامه سردار سلیمانی دانشگاه فرهنگیان فارس
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی
طراحی و صفحه ‌آرایی گاهنامه خبری بسیجیسم - شماره دهم
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره سوم
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مستقل مهبانگ - شماره سوم
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه مشکات
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه غوغا - شماره سوم
صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را | شماره اول | خرداد ماه 1399
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره دوم