صفحه آرایی و طراحی ویژه نامه سردار سلیمانی دانشگاه فرهنگیان فارس
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه مشکات