صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی
طراحی و صفحه ‌آرایی گاهنامه خبری بسیجیسم - شماره دهم
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه مشکات