صفحه آرایی و طراحی ویژه نامه سردار سلیمانی دانشگاه فرهنگیان فارس
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه دوشنبه های قرآنی
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره سوم
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مستقل مهبانگ - شماره سوم
صفحه ‌آرایی و طراحی ویژه نامه مشکات
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه غوغا - شماره سوم
صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را | شماره اول | خرداد ماه 1399
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره دوم