اینفوگرافیک گزارش کارگروه های استانی   

 نام پروژه : طراحی اینفوگرافیک گزارش کارگروه های استانی

 توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست مجمع ملی مشارکت های مردمی جهت گزارش اقدامات انجام شده توسط کارگروه های مختلف طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : بهمن ماه 1399