طراحی استوری دوره های ضمن خدمت   

 نام پروژه : طراحی استوری دوره های ضمن خدمت

 توضیحات : طراحی استوری برای معرفی کانال دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : مهر ماه 1400