طراحی استوری پایگاه انتخاب رشته کنکور   

 نام پروژه : طراحی استوری پایگاه انتخاب رشته کنکور

 توضیحات : این استوری به درخواست آموزش و پرورش شهرستان خنج جهت برگزاری پایگاه انتخاب رشته کنکور طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : مرداد ماه 1400