استوری شماره تماسی برای نجات   

 نام پروژه : طراحی استوری شماره تماسی برای نجات

 توضیحات : استوری شماره تماسی برای نجات به درخواست شورای اسلامی شهر گراش طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : مهر ماه 1400