استوری موفقیت در آزمون استخدامی فراگیر   

 نام پروژه : طراحی استوری موفقیت در آزمون استخدامی فراگیر

 توضیحات : -

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : خرداد ماه 1400