پوستر انتخابات دکتر احمدی نامزد شورای اسلامی شهر تهران   

 نام پروژه : طراحی پوستر دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 توضیحات : بعد از طراحی پوستر شماره اول و دوم و همچنین تقویم دیواری، این پوستر هم به درخواست دکتر احمدی طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : خرداد ماه 1400