طراحی پوستر دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
طراحی پوستر ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره 2)