پوستر انتخابات دکتر احمدی  شورای اسلامی شهر تهران   

 نام پروژه : طراحی پوستر ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره دوم)

 توضیحات : بعد از پوستر شماره 1 این پوستر هم به درخواست دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : خرداد ماه 1400