طراحی پوستر دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
طراحی پوستر ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره 2)
طراحی پوستر انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره اول)