صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه علمی آموزشی مهبانگ | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه  چراغ خرد | شماره هفتم | تیر ماه 1400
صفحه آرایی و طراحی ویژه نامه سردار سلیمانی دانشگاه فرهنگیان فارس
طراحی و صفحه ‌آرایی گاهنامه خبری بسیجیسم - شماره دهم