طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره سوم