طراحی پوستر شهدای مدافع حرم 

کارفرما : هیئت میثاق با شهدای بسیج


توضیحات : جز اولین طراحی هام بود.


تاریخ : آبان ماه 1396