طراحی اینفوگرافیک درسی با موضوع امام علی   

 نام پروژه : طراحی اینفوگرافیک درسی با موضوع امام علی

 توضیحات : این اینفوگرافیک برای دفتر تالیف کتب درسی طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : شهریورماه 1400