تعرفه طراحی استوری

کارفرما : علی حقیقی


توضیحات : به علت فوری بودن در کمتر از یک ساعت طراحی شد.استفاده از تم بهاری به درخواست کارفرما.


تاریخ : فروردین ماه 1399