طراحی سربرگ :: ایماب دیزاین

طراحی سربرگ

سربرگ چیست؟

مطمئناً همه ما در ادارات برگه هایی دیده ایم که دارای طرح و قالبی خاص بوده و از آن برای نگارش نامه ها رسمی و مکاتبات استفاده می شود. اما استفاده از این سربرگ ها برای نامه ها و مکاتبات فقط جهت زیبایی آن نبوده و این قالب و فرم، اصالت و اعتبار متن و همچنین هویت آن موسسه را به خواننده آن منتقل می کنند و به نوعی می توان آنها را جزو اوراق رسمی و مهم به حساب آورد.